TCVN 3734 – 89


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3734 – 89 QUE HÀN NÓNG CHẢY HÀN HỒ QUANG TAY – KÝ HIỆU Electrodes for arc welding – Symbols Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3734–82 và áp dụng cho tất cả các loại que hàn nóng chảy hàn hồ quang tay. NHÓM QUE HÀN THÉP CACBON VÀ HỢP KIM THẤP Chữ N ở đầu chỉ loại que hàn dùng để hàn nối các kết cấu thép cacbon và hợp kim thấp. Sau đó là nhóm 2 chữ số chỉ độ bền kéo thấp nhất của mối hàn. Sau gạch ngang là chữ số chỉ dòng điện, cực hàn thích hợp quy ước theo bảng 1 và chữ cái chỉ nhóm thuốc bọc quy ước theo bảng 2. Bảng 1 Cực nối que hàn Dòng điện một chiều, xoay chiều Dòng điện một chiều Hàn được ở hai cực Hàn tốt ở cực […]

TCVN 3734 – 89 QUE HÀN NÓNG CHẢY HÀN HỒ ...