TCVN 3255:1986 AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3255:1986
Nhóm T
AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG
Explosion safety- General requirements

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3255: 1979.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản, trong đó có các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ.
Riêng đối với các quá trình sản xuất đặc biệt như mỏ; sản xuất, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ v.v… ngoài tiêu chuẩn này, cần phải có các tiêu chuẩn riêng.
     1. Những quy định chung
1.1..An toàn nổ cho các quá trình sản xuất phải được đảm bảo bằng các biện pháp tổ chức và kĩ thuật, phòng ngừa nổ và bảo vệ nổ.
1.2. Những yếu tố đặc tnưng cho tính nguy hiểm nổ bao gồm: áp suất lớn nhất khi nổ và nhiệt độ nổ; Tốc độ tăng áp suất khi nổ; áp suất ở hướng chính của sóng xung kích; tính chất phá huỷ và gây cháy của môi trường nguy hiểm nổ.
1.3. Những yếu tố nguy hiểm và có hại ảnh hưởng đến con người do hậu quả nổ bao gồm:
Sóng xung kích có áp suất ở hướng chính vượt quá giá trị cho phép; Lửa;
Các kết cấu, thiết bị, đường ống, nhà cửa và công trình bị phá huỷ và các mảnh vỡ của chúng văng ra;
Các chất có hại được hình thành và (hoặc) thoát ra từ các thiết bị vỡ hỏng khi nổ nồng độ trong không khí nơi làm việc vượt quá giới hạn cho phép.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 3255:1986 tại đây:

TCVN 3255:1986 Nhóm T AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG
TCVN 3255:1986 Nhóm T AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG
TCVN3255_1986_An-toan-no-Yeu-cau-chung.pdf
132.2 KiB
646 Downloads
Chi tiết