TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCVN 3254:1989

AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG
Fire safety – General requirements

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó.

Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này được giới thiệu ở phụ lục 1.

  1. Quy định chung

1.1. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, các cơ sở còn phải tuân theo những quy định trong TCVN 2622 – 1978, các tiêu chuẩn và quy phạm an toàn cháy cho các công trình riêng biệt.

1.2. Để bảo đảm an toàn cháy phải có:

Hệ thống phòng cháy

Hệ thống chống cháy.

1.3. Hệ thống phòng cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để trong quá trình sử dụng, không xảy ra cháy.

1.4. Hệ thống chống cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để khi xảy ra cháy, có đủ khả năng hạn chế quy mô, dập tắt được đám cháy, hạn chế thiệt hại về người và công trình.

1.5. Những tính toán cần thiết cho hệ thống phòng cháy và chống cháy, cũng như việc xác định các số liệu ban đầu phục vụ cho các tính toán đó phải do các Bộ và các Tổng cục tiến hành phù hợp với các tài liệu, tiêu chuẩn đã được ban hành.

1.6. Những yếu tố nguy hiểm và có hại do cháy tác động đến con người bao gồm: Lửa và tia lửa

Nhiệt độ cao của không khí và đồ vật.

Các yếu tố độc hại do cháy tạo nên

Khói

Nồng độ ôxy (O2) bị giảm thấp

Sự đổ vỡ của nhà, công trình và thiết bị.

Nổ.

1.7. Phải bảo đảm an toàn cho người khi xảy ra cháy ở bất kì vị trí nào của công trình.

1.8. Phải bảo đảm an toàn cháy cho công trình khi hoạt động bình thường, cũng như khi cải tạo, sửa chữa và có sự cố.

1.9. Mỗi cơ sở phải tính toán hiệu quả kinh tế của các biện pháp phòng cháy và chống cháy.

  1. Những yêu cầu đối với hệ thống phòng cháy.

2.1. Để phòng ngừa cháy phải thực hiện các biện pháp sau: Ngăn ngừa sự hình thành môi trường dễ cháy.

Ngăn ngừa sự hình thành các nguồn gây cháy trong môi trường dễ cháy.

Duy trì nhiệt độ của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn nhiệt độ giới hạn cho phép có thể cháy được.

Download toàn bộ tiêu chuẩn này TCVN 3254:1989 tại đây:

TCVN 3254:1989  AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG
TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG
TCVN3254_1989_An-toan-chay-yeu-cau-chung.pdf
243.5 KiB
918 Downloads
Chi tiết