TCVN 3223 : 2000


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3223 : 2000 QUE HÀN ĐIỆN DÙNG CHO THÉP CACBON THẤP VÀ THÉP HỢP KIM THẤP – KÝ HIỆU, KÍCH THƯỚC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Covered electrodes for manual arc welding of mild steel and low alloy steel – Symbol dimension and general technical requirement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhóm que hàn có vỏ bọc hàn hồ quang tay dùng hàn thép cacon thấp và théo hợp kim thấp. Sau đây gọi tắt là que hàn. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 3909 : 2000 Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp – Phương pháp thử. Ký hiệu quy ước 3.1. Ký hiệu quy ước của que hàn, gồm 4 nhóm chữ và số, trình bày theo thứ tự sau: 3.1.1. Que hàn có vỏ bọc được ký hiệu là E. 3.1.2. […]

TCVN 3223 : 2000 QUE HÀN ĐIỆN DÙNG CHO THÉP ...