TCVN 3146:1986 CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3146:1986

TIÊU CHUẨN NÀY BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN –

YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN

Electric welding works – General safety requirements

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3146 : 1979 và quy định những yêu cầu chung về an toàn cho công việc hàn điện trong các ngành sản xuất. Đối với công việc hàn điện trong các điều kiện đặc biệt (hàn điện trong hầm mỏ, hàn điện dưới nước ngoài các quy định này còn phải tân theo các quy định khác có liên quan.

1. Quy định chung

1.1. Công việc hàn điện có thể tổ chức cố định trong các phân xưởng ở các bãi ngoài trời có các thiết bị chuyên hàn, hoăc có thể tổ chức tạm thời ở ngay trong những công trình đang xây dựng, ở các thiết bị trong phạm vi xí nghiệp.

1.2. Việc chọn quy trình công nghệ hàn phải đảm bảo an toàn và phải tính đến khả năng phát sinh các yếu tố nguy hiểm và có hại (khả năng bị chấn thương cơ khí, điện giật và hơi khí độc, bức xạ nhiệt, các tia hồng ngoại, tử ngoại, mức ồn, rung), đồng thời phải có các biện pháp kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động để loại trừ chúng

1.3. Việc tiến hành công việc hàn điện có nguy cơ nổ, cháy phải tuân theo các quy định an toàn phòng chống cháy, nổ.

1.4. Việc tiến hành công việc hàn điện trong các buồng, thùng, khoang, bể kín phải có biện pháp an toàn và phải được phép của thủ trưởng đơn vị.

TCVN 3146:1986 CÔNG VIỆC HÀN   ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG   VỀ AN TOÀN
TCVN 3146:1986 CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN
TCVN3146_1986_Tieu-chuan-nay-bat-buoc-ap-dung-toan-phan-cong-viec-han-dien-Yeu-cau-chung-ve-an-toan.pdf
134.2 KiB
1084 Downloads
Chi tiết