TCVN 3145 : 1979


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3145-1979 KHÍ CỤ ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000 V YÊU CẦU AN TOÀN Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Tổng công đoàn Việt Nam Cơ quan đề nghị ban hành:     Tổng công đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành:   Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 658/TC-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1979 KHÍ CỤ ĐÓNG CẮT MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN ÁP 1000 V YÊU CẦU AN TOÀN Switching devices for voltage below 1000 V. Safety requirements. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khí cụ thông dụng dùng để đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000 V. Tiêu chuẩn này quy định các […]

TCVN 3145 : 1979 KHÍ CỤ ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN, ...