TCVN 3121-9:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-9:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 9: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐÔNG KẾT CỦA VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 9: Determination of initial time setting of fresh mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi tính từ khi đổ nước vào hỗn hợp khô đến khi mẫu vữa chịu được lực đâm xuyên xác định. Thiết bị và dụng cụ thử Thiết bị xác định thời […]

TCVN 3121-9:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ...