TCVN 3121-8:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-8:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 8: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GIỮ ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 8: Determination of consistency retentivity Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi. Tiêu chuẩn việt dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ lệ phần trăm độ lưu động của mẫu vữa tươi trước và sau khi hút chân không ở điều kiện quy định. Thiết bị và dụng cụ thử – Máy hút chân không, đồng hồ đo áp lực chân không, bình chứa 1 […]

TCVN 3121-8:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...