TCVN 3121-6:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 3: Determination of bulk density of fresh mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa tươi. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ số giữa khối lượng và thể tích xác định của mẫu vữa tươi. Dụng cụ thử Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam. Bình đong bằng kim loại không gỉ, có thể tích 1 lít, đường kính trong bằng 113 mm. Cách […]

TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...