TCVN 3121-3:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-3:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI (PHƯƠNG PHÁP BÀN DẰN) Mortar for masonry – Test methods Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ lưu động của vữa tươi theo phương pháp bàn dằn. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Nguyên tắc Xác định đường kính mẫu vữa sau khi dằn trên bàn dằn theo quy định. Thiết bị và dụng cụ thử – cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam; – thước kẹp có độ chính xác tới 0,1mm; – bay, chảo trộn mẫu; – bàn dằn với các chi tiết được mô […]

TCVN 3121-3:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...