TCVN 3121-2:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-2:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 2: LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Mortar for masonry – Test methods Part 2: Sampling and preparation of sample Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu vữa tươi và vữa khô trộn sẵn. Định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1 Lô (lot): Lượng vữa được sản xuất trong điều kiện được coi là đồng nhất. Sau khi thử nghiệm, lượng vữa này được đánh giá là “phù hợp” hay “không phù hợp”. 2.2 Mẫu đơn (increment): Lượng vữa được lấy bằng mỗi thao tác có sử dụng thiết bị lấy mẫu. 2.3 Mẫu cục bộ (spot sample): Mẫu được lấy tại một thời điểm và từ một vị trí. Mẫu cục bộ có thể […]

TCVN 3121-2:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...