TCVN 3121-12:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-12:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH CỦA VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN TRÊN NỀN Mortar for masonry – Test methods Part 11: Determination of adhesive streghth of hardened mortars on substrates Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ bám dính của vữa trên nền. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động 3 Nguyên tắc Xác định lực kéo đứt lớn nhất vuông gó với bề mặt bám dính của mẫu vữa trên nền thử. Cường độ bám dính được tính bằng tỷ số giữa lực kéo đứt và diện tích […]

TCVN 3121-12:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...