TCVN 3121-11:2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-11:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 11: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN VÀ NÉN CỦA VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN Mortar for masonry – Test methods Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortars Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. 3 Nguyên tắc Cường độ uốn của vữa được xác định bằng cách lần lượt chất tải lên 3 khối vữa đã đóng rắn ở điều kiện tiêu chuẩn, cho đến khi mẫu bị phá huỷ. Cường độ […]

TCVN 3121-11:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...