TCVN 3121-1: 2003


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-1: 2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 1: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HẠT CỐT LIỆU LỚN NHẤT Mortar for masonry – Test methods Part 1: Determination of maximum particle size of aggregate   Lời nói đầu TCVN 3121 : 2003 thay thế TCVN 3121 – 79 TCVN 3121 : 2003 các phần 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 27 và 18 được xây dựng trên cơ sở các phần tương ứng của EN 1015 : 2000 TCVN 3121 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 71/SC3 Sản phẩm bê tông hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học công nghệ Vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   Phạm vi áp dụng Tiêu […]

TCVN 3121-1: 2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ ...