TCVN 3120 : 1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3120 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI BỬA Heavyweight cencrete – Method for determination of direct tensile strength Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa của bê tông nặng. Thiết bị thử Máy nén như TCVN 3118 : 1993, Gối truyền tải; Đệm gỗ. 1.1. Gối truyền tải (sử dụng khi thử bửa các viên mẫu lập phương hoặc các viên mẫu dầm) được làm bằng thép với thiết diện là cung của đường tròn bán kính 75mm và dài bằng kích thước cạnh của viên mẫu lập phương (2). 1.2. Tấm đệm gỗ (3) được làm bằng gỗ dán nhiều lớp dài bằng kích thước cạnh của mẫu lập phương hoặc đường sinh của mẫu trụ, rộng 15 ± 2mm và dày 4 ± 1mn. Môi tấm đệm gỗ chỉ […]

TCVN 3120 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...