TCVN 312-1:2007


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Metallic materials – Charpy pendulum impact test – Part 1: Test method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử va đập kiểu con lắc Charpy (rãnh V và rãnh U) để xác định năng lượng hấp thụ trong thử va đập vật liệu kim loại. Tiêu chuẩn này không đề cập đến thiết bị (dụng cụ) để thử va đập, điều này được quy định trong ISO 14556. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN […]

TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU ...