TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 312-1:2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI
THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY

PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ
Metallic materials – Charpy pendulum impact test

– Part 1: Test method

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử va đập kiểu con lắc Charpy (rãnh V và rãnh U) để xác định năng lượng hấp thụ trong thử va đập vật liệu kim loại.
Tiêu chuẩn này không đề cập đến thiết bị (dụng cụ) để thử va đập, điều này được quy định trong ISO 14556.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).
TCVN 312-2 : 2007 (ISO 148-2 : 1998), Vật liệu kim loại – Thử va đập kiểu con lắc Charpy – Phần 2: Kiểm định máy thử.
TCVN 2244 (ISO 286-1), Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – Cơ sở của dung sai, sai lệnh và lắp ghép.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 312-1:2007 tại đây:

TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN_312-1-2007_Vat-lieu-kim-loai-Thu-va-dap-kieu-con-lac-charpy-Phan-1-Phuong-phap-thu.pdf
Version: TCVN 312-1:2007
456.3 KiB
859 Downloads
Chi tiết