TCVN 3119 : 1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3119 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO KHI UỐN Heavyweight concrete -Method for determination of flexural tensile strength Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn của bê tông Thiết bị thử. Máy thử uốn (hình 1) Thước lá kim loại. Máy thử uốn gồm một dầm thép cứng nằm ngang, trên dầm có hai gối tựa con lăn đường kính 25 – 30mm. Gối thứ nhất là gối di động (1) gối thứ hai là gối cố định (2). Khoảng cách gia hai gối tựa được thay đổi và điều chmh bằng cách trượt các gối trên dầm ngang và định vị vào dầm bằng ốc hãm. Mẫu thử uốn được đặt trên các gối này. Lực uốn được truyền từ máy nén xuống mẫu nhờ một khớp cầu (3) một […]

TCVN 3119 : 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...