TCVN 3117:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3117:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CO Heavyweight concrete – Method for determination of shrinkage Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co của bê tông nặng. Thiết bị thử Đồng hồ đo co ngót chính xác tới 0,001mm (hình 1a) . Chốt và đầu đo (hình 1b). Tủ khí hậu có nhiệt độ 27 ± 20C, độ ẩm 80 ± 5% . Chuẩn bị mẫu thử 2.1. Độ co của bê tông chỉ xác định trên các nhóm mẫu đúc. Các mẫu được đúc và bảo dưỡng cho tới khi tháo khuôn theo TCVN 3105 : 1993. Trên hai mặt mẫu tiếp giáp với thành đứng của khuôn nhẹ nhàng đục 4 lỗ sâu rộng bằng tấm gắn đầu đo và dùng vữa gắn chắc các chốt đo vào các vị trí này (để giảm thao tác […]

TCVN 3117:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...