TCVN 3115: 1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3115: 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Heavyweight concrete – Method for determination of density Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng thái: sấy khô tới khối lượng không đổi, khô tự nhiên trong không khí, bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn và bão hoà nước. Thiết bị thử Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g. Thước lá kim loại, cân thuỷ tĩnh có độ chính xác tới 50g. Bếp điện và thùng nấu Paraphin. Tủ sấy 2000C. Chuẩn bị mẫu thử 2.1 Khối lượng thể tích của bê tông tuỳ theo yêu cầu được tiến hành thử ở một trong 4 trạng thái khác nhau về độ ẩm như sau: Sấy khô tới khối lượng không đổi; Khô tự nhiên trong […]

TCVN 3115: 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...