TCVN 3110 : 1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3110 : 1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN Concrete mixture – Method of composition analyse Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng nhằm kiểm tra so sánh khối lượng vật liệu xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và nước thực tế đã dùng trong 1m3 bê tông so với khối lượng vật liệu theo thiết kế. Thiết bị thử a) Cân kĩ thuật 50kg; b) Bộ sàng cát 5mm; 1,2mm và 0,15mm; c) Tủ sấy 2000C; d) Khay sấy, e) Bay, xẻng để xúc hỗn hợp bê tông. Chuẩn bị mẫu thử 2.1. Mẫu hỗn hợp bê tông được lấy ở trong các phương tiện vận chuyển trước khi đổ vào công trình theo TCVN 3105 : 1979. “Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – […]

TCVN 3110 : 1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – ...