TCVN 3108:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3108:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Heavyweight concrete compounds – Method for determination of density Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông sau khi đầm chặt. Thiết bị thử Thùng kim loại hình trụ dung tích 5 lít hoặc 15 lít, đường kính trong và chiều cao bằng nhau, tương tíng bằng 186 và 267mm; Thiết bị đầm như mục 3. 7 TCVN 3105 : 1993; Cân kĩ thuật chính xác tới 50g; Thước lá bằng thép dài 400mm. Lấy mẫu Lấy và chuẩn bị mẫu hỗn hợp bê tông để thử theo TCVN 3105 : 1993. Thể tích hỗn hợp thử cần lấy : khoảng 8 lít khi cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu bê tông tới 40mm, 24 lít khi cỡ hạt […]

TCVN 3108:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...