TCVN 302:2010


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 302:2010 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VONFRAM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of tungsten content – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 302:2010 thay thế TCVN 302:1985. TCVN 302:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VONFRAM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of tungsten content – Methods of chemical analysis Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vonfram trong thép và gang khi: – Hàm lượng vonfram từ 0,05 % đến 3,00 % sử dụng phương pháp so màu; – Hàm lượng vonfram trên 3,00 % sử dụng […]

TCVN 302:2010 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ...