TCVN 2979 – 79


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2979 – 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP – TÊN GỌI KÝ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ Steel pipes and fittings for water piping – Names and symbols on scheme Tiêu chuẩn này quy định tên gọi, ký hiệu của ống thép và phụ tùng bằng thép dùng cho hệ thống dẫn nước chịu áp lực. Tên gọi, ký hiệu của ống và phụ tùng được quy định trong bảng sau: STT Tên gọi Ký hiệu trên sơ đồ 1 2 3 2 Ống thép hàn 3 Nối 3 nhánh bằng thép B – B 4 Nối 3 nhánh bằng thép E – E 5 Nối 3 nhánh bằng thép E – B 6 Nối 4 nhánh bằng thép B – B 7 Nối 4 nhánh bằng thép E – E 8 Nối 4 nhánh bằng thép E – B 9 Nối góc 90 o […]

TCVN 2979 – 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP ...