TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2682: 2009

XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Portland cements – Specifications

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 141 : 2008 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 4030 : 2003 xi măng – Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 4784 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

TCVN 5438 : 2007 Xi măng – Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989) Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền.

TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 1989) Xi măng – Phương pháp thử – Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

TCVN 7572-14 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử – Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm-silic.

TCXD 168 : 1989 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn 2682:2009 tại đây:

TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_2682-2009_Xi-mang-pooc-lang-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
Version: TCVN 2682: 2009
69.3 KiB
908 Downloads
Chi tiết