TCXDVN 267 : 2002 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU


TCXDVN 267 : 2002

LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete Standard for Design, Placing and Acceptance

LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 267:2002 Do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành.

LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete Standard for Design, Placing and Acceptance

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong kết cấu bê tông cốt thép dạng tấm.

Khi xây dựng trong môi trường có các tác nhân ăn mòn, cần tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 5574 : 1991 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 3101 : 1979 Dây thép cacboon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông.
  • TCVN 6288 : 1997 Dây thép vuốt ngược để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt.
  • TCVN 6287 : 1997 Thép thanh cốt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.
  • TCVN 6025 : 1995 Bê tông – Phân mác theo cường độ nén.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 267 : 2002  tại đây: