TCVN 257-3:2007


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn tấm chuẩn được dùng để kiểm định gián tiếp máy thử độ cứng Rockwell ( thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) theo quy định trong TCVN 257-2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm […]

TCVN 257-3:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ...