TCVN 257-1:2007


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-1:2007;   TCVN 257-2:2007 ISO 6508-1 : 2005     ISO 6508-2 : 2005 TCVN 257-3:2007 ISO 6508-3:2005 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL Metallic materials – Rockwell hardness test Mục lục TCVN 257-1:2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-3: 2007 ISO 6508-3: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Lời […]

TCVN 257-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ ...