TCVN 257-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 257-1:2007;   TCVN 257-2:2007

ISO 6508-1 : 2005     ISO 6508-2 : 2005

TCVN 257-3:2007

ISO 6508-3:2005

VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL

Metallic materials – Rockwell hardness test

Mục lục

TCVN 257-1:2007

ISO 6508-1: 2005

Xuất bản lần 4

Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell

Phần 1: Phương pháp thử

(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN 257-2: 2007

ISO 6508-2: 2005

Xuất bản lần 4

Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell

Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN 257-3: 2007

ISO 6508-3: 2005

Xuất bản lần 4

Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell

Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn

(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Lời nói đầu

TCVN 257-1:2007 thay thế TCVN 257-1 : 2001 (ISO 6508-1 : 1999).

TCVN 257-1:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-1 : 2005.

TCVN 257-2 : 2007 thay thế TCVN 257-2 : 2001 (ISO 6508-2 : 1999).

TCVN 257-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-2 : 2005.

TCVN 257-3 : 2007 thay thế TCVN 257-3 : 2001 (ISO 6508-3 : 1999).

TCVN 257-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-3 : 2005.

TCVN 257-1 : 2007: TCVN 257-2 : 2007; TCVN 257-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

TCVN 257-1:2007

VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Metallic materials – Rockwell hardness test
Part 1: Test method (scales
A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt (thang đo và lĩnh vực áp dụng theo Bảng 1) đối với vật liệu kim loại.

Cần lưu ý đến thực tế rằng, trong tiêu chuẩn này việc sử dụng bi thử hợp kim cứng là bi thử Rockwell tiêu chuẩn. Bi thử thép vẫn được tiếp tục sử dụng nếu được qui định trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc theo thoả thuận.

CHÚ THÍCH 1: Cần lưu ý đến thực tế là kết quả nhận được khi thử bằng bi hợp kim cứng có thể khác nhiều so với khi thử bằng bi thép. Đối với vật liệu và / hoặc sản phẩm đặc biệt áp dụng các tiêu chuẩn khác (ví dụ ISO 3738-1 và ISO 4498-1).

CHÚ THÍCH 2: Đối với một số vật liệu, lĩnh vực áp dụng có thể hẹp hơn.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 257-2 : 2007 (ISO 6508-2 : 2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell – Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 257-1:2007 tại đây:

TCVN 257-1:2007  VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1:  PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN 257-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN_257-1-2007_Vat-lieu-kim-loai-Thu-do-cung-rockwell-Phan-1-Phuong-phap-thu.pdf
563.5 KiB
734 Downloads
Chi tiết