TCVN 249 : 1986


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 249 : 1986 GẠCH XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Bricks – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 249 : 1967 quy định phương pháp xác định khối lượng riêng của gạch xây dựng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch không nung trên cơ sở bê tông gồm nhiều thành phần vật liệu khác nhau, không đồng nhất. Thiết bị thử Búa con; Cối, chày sứ; Sàng có kích thước lỗ 0,2mm hoặc 900 lỗ/cm2; Tủ sấy; Bình hút ẩm; Thìa con; Cân kỹ thuật chính xác tới 0,01g; Bình xác định khối lượng riêng (hình 1 và 2). Chuẩn bị mẫu thử 2.1. Mẫu thử dùng để xác định khối lượng riêng được lấy theo các quy định hiện hành […]

TCVN 249 : 1986 GẠCH XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP ...