TCVN 2293:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2293:1978 NHÓM T: GIA CÔNG GỖ – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Wood processing – General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu chung về an toàn đối với: Các quy trình công nghệ gia công cơ gỗ; Các gian sản xuất của các xí nghiệp gia công gỗ và việc bố trí các thiết bị sản xuất trong gian đó; Cán bộ, công nhân viên chức trong xí nghiệp; Việc áp dụng những phương tiện bảo vệ người lao động. Quy định chung 1.1. Quá trình gia công gỗ phải theo đúng các quy định trong TCVN 2289: 1978 và tiêu chuẩn này. 1.2. Trong quá trình gia công gỗ có thể xảy ra những yếu tố nguy hiểm và có hại sản xuất nêu dưới đây: Các máy móc và cơ cấu chuyển động; Những bộ phận chuyển động không […]

TCVN 2293:1978 GIA CÔNG GỖ – YÊU CẦU CHUNG VỀ ...