TCVN 2292:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2292:1978 CÔNG VIỆC SƠN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Paniting works – General safety requirements Tiêu chuẩn này áp dụng đối với công việc sơn dùng cho sơn các loại, kể cả sơn dạng bột và quy định những yêu cầu chung về an toàn khi chuẩn bị và tiến hành sơn. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công việc sơn trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình. Quy định chung 1.1. Việc nghiên cứu, tổ chức và thực hiện các quá trình sơn phải theo đúng quy định của TCVN 2288: 1978 và tiêu chuẩn này. 1.2. Quá trình sơn phải đảm bảo an toàn trong tất cả các khâu sau: Chuẩn bị bề mặt của vật được sơn bao gồm: cạo. rỉ, tẩy lớp sơn cũ, khử dầu mỡ và bồi đắp những chỗ bị gỉ ăn mòn; […]

TCVN 2292:1978 CÔNG VIỆC SƠN – YÊU CẦU CHUNG VỀ ...