TCVN 2291:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2291:1978 NHÓM T: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG – PHÂN LOẠI Means of labour protection – Classifications . Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện ngăn ngừa hoặc giảm tác động của yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất đối với người lao động và quy định các nguyên tắc chung, phân loại các phương tiện bảo vệ người lao động và nêu lên đặc điểm việc nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về yêu cầu đối với các phương tiện bảo vệ người lao động. Quy định chung 1.1. Phương tiện bảo vệ cần tạo ra những điều kiện thuận tiện nhất cho cơ thể con người thích ứng với môi trường xung quanh và bảo đảm điều kiện lao động tốt nhất. 1.2. Phương tiện bảo vệ không được gây ra các yếu tố nguy hiểm […]

TCVN 2291:1978 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG – ...