TCVN 2290:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290:1978 NHÓM T: THIẾT BỊ SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Manufacturing equipment – General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân cũng như yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với thiết bị sản xuất trong hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định chung 1.1. Thiết bị sản xuất phải an toàn khi lắp ráp, tháo dỡ, vận hành, sửa chữa, vận chuyển và bảo quản, khi sử dụng từng bộ phận hoặc đồng bộ hoặc cả hệ thống công nghệ. 1.2. Trong quá trình vận hành thiết bị sản xuất không được phát sinh những chất độc hại làm bẩn […]

TCVN 2290:1978 THIẾT BỊ SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG ...