TCVN 2289:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2289:1978 NHÓM T: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Manufacturing processes – General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với các quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định chung 1.1. Quá trình sản xuất phải được bảo đảm an toàn bằng cách: Lựa chọn các quá trình công nghệ, chế độ làm việc và trình tự phục vụ của thiết bị sản xuất; Lựa chọn các gian sản xuất; Lựa chọn các bến bãi sản xuất (đối với quá trình thực hiện ở bên ngoài gian sản xuất)l Lựa chọn nguyên, nhiên vật liệu, môi chất […]

TCVN 2289:1978 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – YÊU CẦU CHUNG ...