TCVN 2288:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2288:1978 CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT – PHÂN LOẠI Dangerous and harmful effects to production process – Classification Tiêu chuẩn này áp dụng cho các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất, quy định việc phân loại và nêu rõ đặc điểm của việc nghiên cứu xây dựng loại tiêu chuẩn yêu cầu và định mức các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. 1. Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất 1.1. Căn cứ vào bản chất tác động, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất được phân thành các nhóm: Lí học; Hoá học; Sinh vật học; Tâm sinh lí học. 1.1.1. Nhóm các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất […]

TCVN 2288:1978 CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI ...