TCVN 2287:1978


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2287:1978 NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH CƠ BẢN Labour safety standards system – Basic rules Tiêu chuẩn này đề ra những quy định cơ bản của hệ thốn tiêu chuẩn an toàn lao động và áp dụng cho thiết bị sản xuất, quá trình sản xuất, phương tiện bảo vệ người lao động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Tiêu chuẩn này không bãi bỏ hiệu lực của các văn bản pháp chế hiện hành. Định nghĩa và mục đích 1.1. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động là toàn bộ các tiêu chuẩn có liên quan đến nhau nhằm đảm bảo an toàn lao động. 1.2. Nhiệm vụ của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động là quy định: Yêu cầu chung và định mức các yếu tố nguy hiểm và […]

TCVN 2287:1978 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG ...