TCVN 2102:1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC Paints Method for determination of colour Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so sánh trực quan màu của màng sơn thử với mầu của mẫu tiêu chuẩn. Dụng cụ Những tấm sắt tây hoặc tấm kính có kích thước 100 x 300 mm. Mẫu sơn mầu tiêu chuẩn. Tiến hành thử Quét lên tấm sắt tây hoặc tấm kính mẫu sơn cần thử và mẫu sơn có màu tiêu chuẩn. Sau khi lớp sơn khô, so sánh mẫu thử với màu mẫu tiêu chuẩn dưới ánh sáng tự nhiên. Khi xác định, đặt tấm mẫu thử giữa hai tấm màu tiêu chuẩn sát hoặc gối lên nhau trên một tờ giấy trắng theo vị trí nằm ngang. Màu của tấm mẫu thử phải theo đúng màu của mẫu chuẩn, Muốn cho việc so sánh được chính […]

TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC