TCVN 2056 – 77


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2056 – 77 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN KÉO NGUỘI VÀ CÁN NGUỘI CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC Seamless cold-drawn and cold-rolled steel tubes. Measurements Kích thước ống và khối lượng 1 m ống phải phù hợp với Bảng 1. Ống thép cung cấp theo: a) chiều dài không quy ước – từ 1,5 đến 9 m; b) chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dài không quy ước. Sai lệch cho phép theo chiều dài quy định như sau: + 5 mm – với ống có chiều dài đến 3 m; + 10 mm – với ống có chiều dài lớn hơn 3 m; c) Bội số chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dài không quy ước, lượng dư để lại cho mỗi lần cắt là 5 mm (nếu trong hợp đồng không quy định cụ thể). Sai […]

TCVN 2056 – 77 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN KÉO NGUỘI ...