TCVN 2055 :1977


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2055 – 77 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN CÁN NÓNG CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC Seamless Hot-rolled stell tubes Measurements Ống thép cung cấp theo đường kính ngoài, chiều dày thành ống và chiều dài. Kích thước và khối lượng 1 m ống thép phải phù hợp với bảng 1. Ống thép cung cấp theo: a) Chiều dài không quy ước – từ 4 đến 12,5 m; b) Chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dày không quy ước; c) Bội số chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dài không quy ước, lượng dư để lại cho mỗi lần cắt là 5 mm (nếu trong hợp đồng không quy định cụ thể) Chú thích: Theo thoả thuận của hai bên, được phép cung cấp những ống có chiều dài ngoài giới hạn trong mục 3a. Những ống có chiều […]

TCVN 2055 :1977 ỐNG THÉP KHÔNG HÀN CÁN NÓNG CỠ, ...