TCVN 2052 – 1993


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2052 – 1993 THIẾC – YÊU CẦU KỸ THUẬT Tin – Technical requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mác thiếc thỏi có hàm lượng thiếc từ 99,00 % đến 99,95 %. PHÂN LOẠI Thiếc thỏi được phân loại theo 6 mác sau: Sn.01 Sn.02 Sn.1 Sn.2 Sn.3 Sn.4 YÊU CẦU KỸ THUẬT 2.1 Thiếc thỏi được sản xuất theo 6 mác trên với thành phần hóa học tương ứng trong bảng. % Mác thiếc Hàm lượng thiếc không nhỏ hơn Hàm lượng tạp chất, không lớn hơn As Fe Cu Pb Bi Sb S Tổng tạp chất Sn.01 Sn.02 Sn.1 Sn.2 Sn.3 Sn.4 99,95 99,90 99,85 99,75 99,56 99,00 0,01 0,015 0,025 0,04 0,05 0,10 0,01 0,01 0,015 0,015 0,035 0,05 0,02 0,02 0,025 0,025 0,035 0,10 0,02 0,05 0,07 0,09 0,25 0,66 0,01 0,015 0,02 0,03 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 […]

TCVN 2052 – 1993 THIẾC – YÊU CẦU KỸ THUẬT