TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 197: 2002
VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG
Metallic materials – Tensile testing at ambient temperature

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và xác định các đặc tính cơ học ở nhiệt độ thường.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 2245: 1999 (ISO 286-2 : 1988) Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – Phần 2: Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn đối với lỗ và trục
TCVN 4398 : 2001 (ISO 377 : 1997) Thép và sản phẩm thép – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử cơ tính ISO 2566-1: 1984 Steel – Conversion of elongation values – Part 1: Carbon and low alloy steels.
Thép – Sự chuyển đổi của giá trị giãn dài – Phần 1: Thép cácbon và thép hợp kim thấp.
ISO 2566-2: 1984: Steel – Conversion of elongation values – Part 2: Austenitic steels. Thép – Sự chuyển đổi của giá trị giãn dài – Phần 2: Thép austenil.
ISO 7500-1: 1986 Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tensile testing machines. Vật liệu kim loại – Kiểm định máy thử đồng trục lĩnh – Phần 1: Máy thử kéo.
ISO 9513:1999 Metallic materials – Verification of extensometers used in uniaxial testing. Vật liệu kim loại – Kiểm định máy đo độ giãn (giãn kế) dùng cho thử kéo đồng trục.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 197: 2002 tại đây:

TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG
TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG
TCVN_197-2002_Vat-lieu-kim-loai-Thu-keo-o-nhiet-do-thuong.pdf
963.1 KiB
1191 Downloads
Chi tiết