TCVN 197-1:2014


TCVN 197-1:2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at room temperature   Lời nói đầu TCVN 197-1:2014 hoàn toàn tương đương ISO 6892-1:2009. TCVN 197-1:2014 thay thế TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998). TCVN 197-1:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 164, Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 197 (ISO 6892), Vật liệu kim loại – Thử kéo gồm các phần sau: – Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng; – Phần 2: Phương pháp thử ở nhiệt độ cao. Lời giới thiệu Trong quá trình thỏa thuận về tốc độ thử khi soạn thảo TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998) đã […]

TCVN 197-1:2014 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO – ...