TCVN 185 : 1986


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 185 – 74 và hoàn toàn phù hợp với ST SEV 3217- 81 Kí hiệu các thiết bị rẽ nhánh, thiết bị nối, chỉ dẫn chiều và phưng pháp đặt dây dẫn phi phù hợp với bng 1. Kí hiệu quy ước của ổ cắm tiếp xúc như bảng 3

TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...