TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 185 : 1986

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG
System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans.

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 185 – 74 và hoàn toàn phù hợp với ST SEV 3217- 81

  1. Kí hiệu các thiết bị rẽ nhánh, thiết bị nối, chỉ dẫn chiều và phưng pháp đặt dây dẫn phi phù hợp với bng 1.

  1. Kí hiệu quy ước của ổ cắm tiếp xúc như bảng 3

TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG
TCVN 185 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÍ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIÊN, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN TRÊN MẶT BẰNG
tcvn-185-1986-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-ki-hieu-bang-hinh-ve-tren-so-do-dien-thiet-bi-dien-va-day-dan-tren-mat-bang.pdf
678.0 KiB
476 Downloads
Chi tiết