TCVN 1848 : 1976


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1848 : 1976 DÂY THÉP KẾT CẤU CACBON Wire from carbon constructional steel Lời nói đầu TCVN 1848 : 1976 Dây thép kết cấu cacbon. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DÂY THÉP KẾT CẤU CACBON Wire from carbon constructional steel Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây thép tròn kéo nguội từ thép kết cấu cacbon không nhiệt luyện. Cỡ, thông số kích thước 1.1. Dây được sản xuất với đường kính: Từ 0,32 mm đến 7,0 mm […]

TCVN 1848 : 1976 DÂY THÉP KẾT CẤU CACBON