TCVN 165:1988


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA CHẤT LưỢNG MỐI HÀN ỐNG THÉP BÀNG PHưƠNG PHÁP SIÊU ÂM Non- destructive testing – Quality control for welded connection of steel pipes by ultra-sound method Tiêu chẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vòng, giáp mép cửa ống thép có chiều dày từ 4 đến 120mm, hàn nóng chảy có đệm lót và không có đệm lót. Mục đích của phương pháp là phát hiện các khuyết tật trong mối hàn như vết nứt, hàn không ngấu, rò khí, đọng xỉ v.v… Tiêu chuẩn này phù hợp với kiểm tra bằng tay và không áp dụng cho mối hàn có lớp phủ, mối hàn đắp và mối hàn giữa các thép khác loại. Yêu cầu chung 1.1. Người kiểm tra 1.1.1. Người được giao nhiệm […]

TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA ...