TCVN 1651-3: 2008


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2000 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN Steel for the reinforcement of concrete – Part 3: Welded fabric   Lời nói đầu TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997. TCVN 1651-3: 2008 tương đương có sửa đổi với ISO 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1 : Thép thanh tròn trơn. – Phần 2 : Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3:1992, Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn. THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN […]

TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 THÉP CỐT BÊ TÔNG ...