TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 1651-3: 2008

ISO 6935-3: 1992

TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2000

THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN

Steel for the reinforcement of concrete – Part 3: Welded fabric

 

Lời nói đầu

TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997.

TCVN 1651-3: 2008 tương đương có sửa đổi với ISO 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000.

TCVN 1651-3: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997.

TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần:

– Phần 1 : Thép thanh tròn trơn.

– Phần 2 : Thép thanh vằn;

– Phần 3 (ISO 6935-3:1992, Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn.

THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN

Steel for the reinforcement of concrete – Part 3: Welded fabric

 

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các tấm hoặc cuộn của lưới thép hàn (sau đây gọi là lưới thép) được sản xuất tại các nhà máy chế tạo bằng thép dây và thanh với đường kính từ 4 mm đến 16 mm và được thiết kế để làm cốt của các kết cấu bê tông và làm cốt ban đầu của các kết cấu bê tông ứng lực.

Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “dây” cũng bao gồm cả thép thanh.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) Vật liệu kim loại – Thử kéo;

TCVN 1651-1: 2008, Thép cốt bê tông – Phần 1 : Thép thanh tròn trơn;

TCVN 1651-2: 2008, Thép cốt bê tông – Phần 2 : Thép thanh vằn;

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thép và các sản phẩm thép – Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp;

TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thép cốt bê tông – Thử uốn và thử uốn lại không hoàn toàn;

TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Dây thép gia công nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt;

ISO 10287 : 1992 Stell for the reinforcerment of concrete – Determination of strength of joints in welded fabric (Thép cốt bê tông – Xác định độ bền của các mối hàn trong kết cấu hàn);

ISO 11082 : 1992 Certification scheme for welded fabric for the reinforcerment of concrete structures (Hệ thống chứng nhận các kết cấu hàn để làm tốt của các kết cấu bê tông).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 1651-3: 2008 tại đây:

TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2000 THÉP CỐT BÊ TÔNG - PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN
166.1 KiB
484 Downloads
Chi tiết