TCVN 1651-2: 2008


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete – Part 2: Ribbed bars   Lời nói đầu TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 và GB 1499:1998. TCVN 1651-2: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1: Thép thanh tròn trơn; – Phần 2: Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1- 2000): Lưới thép hàn. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ […]

TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN ...